در حال بارگذاری ...
معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان در اولین همایش علوم پایه و فناوری تبیین کرد:

رسالت معلمی انتقال دقیق و اثر بخش محتوا ست

به گزارش روابط عمومی مدیریت پردیس های استان تهران، دکتر رضا ساکی معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، در اولین همایش علوم پایه و فناوری دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه آموزش یک علم است، تصریح کرد: هر معلمی و هر استادی برای آن که معلم و استاد خوبی باشد باید ویژگی ها و شایستگی های معلمی را داشته باشد.
وی به بیان چهار شایستگی معلمی اشاره کرد و افزود: اولین شایستگی یک معلم، شایستگی تربیتی است. معلم باید قبول داشته باشد با تربیت و آموزش ارزش های انسانی ارتقا پیدا کرده و انسان ها تغییر و رشد خواهند کرد.
دکتر ساکی ادامه داد: شایستگی تخصصی دومین شایستگی است و معلم باید متخصص رشته خود باشد.
معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه شایستگی فناوری، شایستگی مورد نیاز دیگر معلم است، تصریح کرد: استفاده از هر ابزاری که برای انتقال دانش مفید باشد، باید توسط معلم به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: از نظر صاحب نظران شایستگی معلمی موضوعی تربیتی است و دانش بومی تدریس ،هنر معلمی است.
دکتر ساکی با بیان این پرسش که چگونه می شود دانش آموز را ارتقا دهیم، تصریح کرد: با شرکت در همایش ها، شرکت در گروههای پژوهشی و تحقیق و پژوهش می شود دانش یاد دهی و یادگیری را ارتقا داد.


نظرات کاربران