در حال بارگذاری ...
در جلسه اساتید انتخاب شد:

معرفی نماینده مدرسان مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز شهید بهشتی تهران در جسه اساتید مرکز بهشتی تهران، پس از رای گیری تولی صفری به عنوان نماینده مدرسان انتخاب شد.

در این جلسه دکتر محمد حسن بازوبندی، در خصوص مسایل آموزشی مسایلی مطرح کرد.


نظرات کاربران